ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano ang Mormons mobunyag sa ilang bag-ong mga miyembro?

Opisyal nga Tubag

Si Jesukristo mitudlo nga kita kinahanglan nga mabunyagan pinaagi sa pagpaunlod (Marcos 16:16; 3 Nephi 11:21-26). Mipakita Siya sa Iyang kaugalingon mismo pinaagi sa pagpabunyag aron sa “pagtuman sa tibuok pagkamatarung” (Mateo 3:15).

Bunyagan ta sa tawo nga adunay awtoridad sa priesthood sa Dios alang sa kapasayloan sa mga sala. (Mga Buhat 2:38, Mga Buhat 22:16). Bunyagan usab kita aron mahimong miyembro sa Simbahan ni Jesukristo, ug sa pagsulod sa gingharian sa Dios (Juan 3:5).

Pinaagi sa ordinansa sa bunyag, mohimo ta og saad, nga gitawag og pakigsaad, uban sa Dios. Misaad ta sa pagdawat ni Kristo, nga mahimong Iyang mga sumusunod, ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo hangtud sa katapusan sa atong mga kinabuhi. Agi og balos, ang atong Langitnong Amahan misaad sa pagpasaylo sa atong mga sala ug motugot nga kita makabalik sa pagpuyo uban Kaniya, kon kita motuman sa atong mga pakigsaad.