ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay himoon sa ikapulo nga ibayad sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang baruganan sa ikapulo, o boluntaryong paghatag sa ikanapulo sa kinitaan sa usa ka tawo ngadto sa buhat sa Dios, nahibaloan sukad pa sa panahon sa Daang Tugon. Si Abraham mibayad og ikapulo ngadto ni Melchizedek (Genesis 14:17-20).

Ang balaod sa ikapulo mao ang paagi sa Ginoo sa pagpadagan sa Iyang Simbahan. Karon ang tanang matinud-anong mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw moamot og ikanapulo sa ilang kinitaan isip ikapulo. Ang mga pundo sa ikapulo gamiton alang sa:

  • Pagtukod og mga templo, mga chapel, ug ubang mga building.
  • Paggahin og pundo sa operasyon alang sa Simbahan.
  • Paggahin og pundo sa programa sa misyonaryo (Wala kini maglakip sa indibidwal nga mga galastuhan sa misyonaryo.)
  • Pag-andam og mga materyal nga gamiton sa mga klase ug organisasyon sa Simbahan.
  • Buhat sa templo, family history, ug uban pang daghang importanting mga kalihokan sa Simbahan.
  • Edukasyon

Sa dihang gipahinumduman sa Ginoo ang Iyang mga katawhan niini nga balaod pinaagi sa propeta nga si Malaquias, Siya misaad sa pagpanalangin niadtong kinsa andam nga mobayad og matinuoron nga ikapulo (Malaquias 3:10).