ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang pagtuo sa Mormons sa katuyoan sa kinabuhi?

Opisyal nga Tubag

Nakahunahuna ka ba nga dunay mas labaw pa sa kinabuhi kay sa pagpakabuhi lang kada adlaw? Aduna pay—daghan. Ang imong kinabuhi adunay balaan nga katuyoan.

Ang Dios, ang imong Langitnong Amahan, miandam og talagsaong plano alang sa imong kalipay. Kon ikaw makaamgo nga ang Dios adunay plano alang nimo, mas sayon nga makasabut ngano nga ikaw ania sa kalibutan. Ang Dios gusto nga ang Iyang tanang mga anak mouswag ug mahisama Kaniya. Kini nga panahon sa Kalibutan naghatag og oportunidad alang nimo nga motubo ug mouswag. Ang pag-anhi dinhi makatugot nimo sa:

  • Pagdawat og pisikal nga lawas.
  • Paggamit sa kabubut-on ug pagkat-on sa pagpili tali sa maayo ug dautan.
  • Pagkat-on ug pag-angkon og kasinatian nga makatabang nimo nga mahisama sa imong Langitnong Amahan.
  • Paghimo og mga relasyon sa pamilya nga mahimong mahangturon.

Pinaagi sa pagsunod sa plano sa atong Langitnong Amahan, ikaw—sama sa tanang mga anak—sa Amahan sa umaabut makabalik sa pagpuyo uban Kaniya ug uban sa imong mga minahal. Makabaton ka og mas dako nga kalinaw niini nga kinabuhi ug mahangturong kalipay sa kinabuhi nga umaabut.