ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nganong pipila lang ka Mormons ang tugutan sa pagsulod sa mga templo? Adunay bay sekreto diha sa mga Templo sa Mormons? Unsay anaa sa mga Templo sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay labaw sa 100 ka gigamit nga mga templo sa tibuok kalibutan. Welcome ang mga bisita sa pagbisita sa nataran sa templo niining tanan nga mga templo ug motambong sa mga open house sa dili pa ang pagpahinungod. Hinoon, ang nabunyagan lamang nga mga miyembro nga takus ug andam ang tugutan sa pagsulod sa templo human kini ipahinungod.

Sa mga templo, ang mga miyembro sa Simbahan moapil sa mga ordinansa nga gihimo sa paghiusa sa ilang mga pamilya sa kahangturan ug sa pagtabang nila sa pagbalik ngadto sa Dios. Sa templo, ang mga miyembro:

  • Makat-on og mahangturong mga kamatuoran.
  • Makadawat og sagrado nga mga ordinansa, lakip niadtong pagbugkos sa bana ug asawa alang sa kahangturan, ingon man usab sa paghiusa sa mga anak ug mga ginikanan (Malaquias 4:5-6).
  • Makahatag og ordinansa sama sa bunyag alang niadtong kinsa namatay nga walay oportunidad sa pagdawat sa ebanghelyo ni Jesukristo (1 Mga Taga-Corinto 15:29; 1 Pedro 4:6).