ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang “pagpamatuod” nga gihisgutan sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang pagpamatuod usa ka espirituhanong saksi nga gihatag ngadto sa indibidwal pinaagi sa Espiritu Santo. Ang pundasyon sa pagpamatuod sa Mormons mao ang kahibalo nga ang Langitnong Amahan buhi ug nahigugma kanato; nga si Jesukristo buhi, nga Siya mao ang Anak sa Dios, ug nga Siya mipahigayon sa walay katapusan nga Pag-ula; nga si Joseph Smith usa ka propeta, nga gitawag sa Dios sa pagpahiuli sa simbahan ni Jesukristo nganhi sa kalibutan; nga kita gigiyahan karon sa usa ka buhi nga propeta; ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang Simbahan sa Manluluwas nga gipahiuli nganhi sa kalibutan karon.