ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang priesthood?

Opisyal nga Tubag

Ang Priesthood mao ang awtoridad aron sa paglihok sa ngalan sa Dios. Ang sama nga awtoridad sa priesthood nga diha sa orihinal nga Simbahan nga giestablisar ni Jesukristo anaa sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw karon. Ang Simbahan gigiyahan pinaagi niini nga awtoridad.

Ang tanang lalaki nga mga miyembro sa Simbahan kinsa andam makadawat sa priesthood aron sa pagtabang sa pagdumala sa Simbahan ug sa pagserbisyo sa mga anak sa Langitnong Amahan. Ang usa ka lalaki nga dunay priesthood mahimong moserbisyo sa pipila sa mosunod nga mga paagi:

  • Pagpangulo sa mga kongregasyon sa Simbahan
  • Pagpahigayon sa mga ordinansa sa Simbahan, sama sa bunyag
  • Pagpanalangin niadtong masakiton

Ang Dios nagpaabut niadtong naghupot niining awtoridad sa priesthood sa pagsunod sa mga ehemplo ni Jesukristo ug moserbisyo uban sa gugma, kalumo, ug kamabination.