ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gituohan sa Mormons nga mahitabo nato human kita mamatay? Unsay gituohan sa Mormons mahitungod sa kinabuhi human sa kamatayon?

Opisyal nga Tubag

Ang kamatayon dili ang katapusan. Ang kamatayon sa tinuod mao ang sinugdanan—laing pag-uswag diha sa plano sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak. Moabut ang adlaw, sama sa uban, ang imong pisikal nga lawas mamatay. Apan ang imong espiritu dili mamatay, moadto kini sa kalibutan sa espiritu, diin ikaw magpadayon sa pagkat-on ug paglambo ug tingali makig-uban sa mga minahal nga nangamatay na.

Ang kamatayon usa ka gikinahanglan nga lakang sa imong kauswagan, sama sa imong pagkatawo. Moabut ang adlaw human sa imong kamatayon, ang imong espiritu ug lawas pagahiusahon—dili na mabulag pa pag-usab. Gitawag kini og pagkabanhaw, ug nahimo kining posible tungod sa kamatayon ug Pagkabanhaw ni Jesukristo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:20-22).