ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay gituohan sa Mormons mahitungod sa “kinabuhing dayon?”

Opisyal nga Tubag

Ang langit mao ang dapit diin magpuyo ang Dios ug ang umaabut nga panimalay niadtong nagsunod sa kabubut-on sa Dios ug nagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Ang paglaum sa atong Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug ang katuyoan sa kinabuhi niini nga kalibutan mao ang pagtudlo kanato ug pag-andam nato nga kita, uban sa atong mga pamilya, mahimong makapuyo uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa kahangturan.

Human kita mabanhaw kita pagahukman ug pagagantihan alang sa mga butang nga atong nahimo niini nga kinabuhi (tan-awa sa Pagpadayag 20:12,13).

Si Jesukristo mitudlo sa Iyang mga Apostoles nga sa balay sa Iyang Amahan adunay “daghang mga mansyon” (Juan 14:2). Ang atong mahigugmaong Langitnong Amahan ganahan nga moganti sa tanan Niyang mga anak sumala sa ilang pagkamasulundon sa Iyang mga sugo ug sa ilang pagkaandam sa pagsunod sa Manluluwas.

Kadtong mohimo niining mga butanga ug takus nga mobalik ngadto sa presensya sa Dios ug ni Kristo mahimong “manununod sa Dios, ug isigka manununod uban ni Kristo” (Mga Taga-Roma 8:17) sa tanan nga iya sa Amahan. Mobalik sila sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan ug uban sa ilang mga pamilya sa Iyang mahangturong himaya.

Kadtong mopili sa pagsunod sa atong Langitnong Amahan ug ni Jesukristo makadawat og ganti sumala sa unsay ilang nahimo niini nga kinabuhi, apan sila dili makatagamtan sa himaya sa pagpuyo sa presensya sa Dios.