ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gituohan sa Mormons mahitungod sa kinaiya sa Dios?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios hingpit, maalamon sa tanan, ug gamhanan sa tanan; ang magmamando sa universo (tanang kalibutan). Siya maloloy-on, mabination, ug makiangayon usab. Siya ang atong Amahan sa Langit. Kita gibuhat sa Iyang kaugalingong dagway (Genesis 1:27). Siya adunay lawas nga sama sa atoa, apan ang lawas sa Dios imortal, hingpit, ug adunay himaya nga dili ikahulagway sa mga pulong. Tungod kay kita Iyang mga anak, nakaila ug nahigugma Siya kanato kada usa. Siya adunay plano sa pagtabang sa Iyang mga anak nga makakaplag og kalipay niini nga kinabuhi ug makabalik sa pagpuyo uban Kaniya kon matapos na kining kinabuhia.