ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Kinsa si Joseph Smith?

Opisyal nga Tubag

Si Joseph Smith, Jr. natawo niadtong 1805 sa Sharon, Windsor County, Vermont, ngadto nila ni Joseph ug Lucy Mack Smith. Siya adunay 10 ka mga igsoon. Ang iyang mga ginikanan mitudlo kaniya sa pag-ampo, pagbasa sa Biblia, ug pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios. Sa edad nga 14, isip tubag sa mainiton nga pag-ampo, nakita ni Joseph ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, sa iyang Unang Panan-awon. Sa edad nga 17, si Joseph nagsugod sa pagkadawat og langitnong mga mensahero kinsa miandam kaniya sa iyang tahas sa Pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo nganhi sa yuta. Siya usa ka propeta, sama ni Moises, Isaias ug sa uban sa panahon sa Biblia. Siya gilig-on sa Dios aron sa pagtuman sa Iyang misyon sama kang Jeremias kinsa miingon, “Ah Ginoong Jehova! Ako dili makahibalo nga mosulti: kay ako usa ka bata lamang. Apan si Jehova miingon kanako, Ayaw pag-ingon, ako usa ka bata: kay kang bisan kinsa ikaw paadtoon ko ikaw moadto, ug bisan unsa nga akong igasugo kanimo igasulti mo” (Jeremias 1:6-7).