ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Tinuod ba nga si Jesus nagpakita sa Amihanang Amerika human sa iyang pagkalansang ug pagkabanhaw sumala sa Basahon ni Mormon.

Opisyal nga Tubag

Ang Basahon ni Mormon naghisgot sa nabanhaw nga Jesukristo ug sa Iyang pagbisita sa Iyang matinud-anong mga sumusunod sa karaang Amerika. Human sa Iyang pagbisita sa Iyang mga disipulo sa Daang Kalibutan, mikunsad Siya gikan sa langit ug nagpakita sa Iyang mga sumusunod sa karaang Amerika.

Ang Basahon ni Mormon naghulagway kon giunsa, atol sa Iyang pagbisita, ni Jesukristo pag-ayo sa ilang masakiton, pagtudlo nila sa Iyang ebanghelyo, pagpanalangin sa ilang mga anak, ug pagtawag og napulog duha ka mga disipulo aron pag-organisar sa Iyang Simbahan sa Amerika (3 Nephi 11:18; 3 Nephi 12:1-2).