ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang bana ug asawa magkauban ba sa kahangturan? Ang Mormons nagtuo ba nga ang mga pamilya magkauban didto sa langit?

Opisyal nga Tubag

Ang mga relasyon sa pamilya molungtad sa kahangturan—dili lang niining kinabuhia.

Sama sa ubang labing tam-is nga kalipay sa kinabuhi moabut pinaagi sa mga panag-uban sa pamilya, ang pagkawala sa miyembro sa pamilya mahimong tinubdan sa atong pinakagrabe nga mga kasubo.

Si Jesukristo mihatag og gahum sa Iyang mga tinun-an sa pagsilyo sa mga pamilya sa kahangturan sa dihang Siya miingon, “Ug hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit; ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan” (Mateo 16:19).

Apan ang kamatayon dili mao ang katapusan sa atong mga relasyon uban sa gitamud nga mga minahal. Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith nga ang “kana nga panag-uban nga ania kanato dinhi maanaa kanato didto [sa kahangturan], lamang kini pagaubanan sa walay katapusan nga himaya” (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:2).

Ang mga miyembro sa pamilya kinsa modawat sa Pag-ula ni Jesukristo ug mosunod sa Iyang ehemplo mahimong magkauban sa kahangturan pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa nga gipahigayon diha sa balaan nga mga templo sa Dios. Kini nga mga ordinansa mosilyo sa bana ug asawa sa kahangturan ug mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan isip mahangturong pamilya. (Tan-awa sa: “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,”)