ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsaon nga mahimo akong miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (Mormon nga Simbahan)?

Opisyal nga Tubag

Samtang ikaw magkat-on mahitungod sa ebanghelyo ni Jesukristo, makasinati ka og mga pagbati sa kalinaw, kahupayan, o kalipay. Ang uban mipadayag nga mibati sila nga pamilyar sa mga kamatuoran nga gitudlo ngadto nila ug mobati ingon og sila mopauli. Imong gibati ang impluwensya sa Espiritu Santo nga nagsulti nimo nga unsay imong nakat-unan tinuod.

Kon nagtinguha ka sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Kristo ug mosunod sa Iyang mga sugo, giawhag ka sa pag-apil una sa sunod-sunod nga mga panaghisgutan nga motudlo nimo sa sukaranang mga baruganan sa Iyang ebanghelyo.

Dayon, kon andam na ka, mahimo na kang miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw pinaagi sa pagdawat sa mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa usa ka tawo nga dunay awtoridad kinsa human sa bunyag mopandong sa ilang mga kamot sa imong ulo, mokumpirma nimo nga miyembro sa Simbahan ug dayon mopahayag og panalangin diha nimo nga ikaw modawat sa gasa sa Espiritu Santo (tan-awa sa Mga Buhat 8:18-20).

Kon ganahan kang bisitahan sa mga representante sa Simbahan kinsa makasulti nimo og dugang mahitungod sa pagpamiyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, i-klik dinhi.