ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nganong ang mga babaye dili maghupot sa priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Sa unsang paagi nga ang mga babaye nga Mormon maggiya diha sa Simbahan?

Opisyal nga Tubag

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miingon:

“Ang mga babaye wala maghupot sa priesthood tungod kay mao kana ang paagi sa Ginoo. Kabahin kini sa Iyang programa. Ang mga babaye adunay importante nga dapit niini nga Simbahan. Ang mga lalaki naghupot sa mga katungdanan sa priesthood sa Simbahan. Apan ang mga babaye adunay talagsaong dapit niini nga Simbahan. Sila adunay ilang kaugalingong organisasyon. Gisugdan kini niadtong 1842 ni Propeta Joseph Smith, gitawag nga Relief Society, tungod kay ang inisyal nga katuyoan mao ang paghatag og tabang niadtong nanginahanglan. Mitubo kini, sa akong pagtuo, ang pinakadako nga organisasyon sa mga babaye sa kalibutan… Aduna silay ilang kaugalingong mga opisina, ilang kaugalingong kapangulohan, ilang kaugalingong hunta. Nga moabut ngadto sa pinakagamay nga unit sa Simbahan bisan asa sa kalibutan…

“Ang mga lalaki naghupot sa priesthood, oo. Apan ang akong asawa mao ang akong kompanyon. Niini nga Simbahan ang lalaki dili maglakaw una sa iyang asawa ni ulahi sa iyang asawa apan sa iyang kiliran. Kapareha ra sila niini nga kinabuhi sa usa ka importante nga kalihokan.”