ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Aduna bay restriksyon base sa kaliwat o kolor bahin kon kinsa ang makaapil sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug makabaton sa priesthood?

Opisyal nga Tubag

Walay restriksyon sa kaliwat o kolor kon kinsa ang makaapil sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Walay restriksyon sa kaliwat o kolor kon kinsa ang makabaton sa priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Usa ka opisyal nga deklarasyon sa Simbahan namahayag, “ang matag matinud-anon, takus nga tawo sa Simbahan mahimo nga modawat sa balaan nga pagkapari uban sa gahum sa paggamit niini nga langitnon nga pagtugot, ug malipay uban sa iyang mga hinigugma sa matag panalangin nga nagagikan niini, lakip ang mga panalangin sa templo. Tungod niana, tanan nga takus nga lalaki nga sakop sa Simbahan mahimo nga i-orden sa pagkapari sa walay pag-isip sa kaliwat o kolor.”
(Doktrina ug mga Pakigsaad, Opisyal nga Pahayag – 2, 294).

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mimatuod pag-usab niini nga baruganan sa dihang nakigsulti sa National Press Club sa Washington D.C.: Nagtuo kami sa karaan nga panultihon nga ang daghang mga kamot makapagaan sa trabaho. Kami adunay priesthood, ug ang kada takus nga lalaki mahimong modawat sa priesthood?