ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang Mormons ba motabang lamang sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Kadaghanan sa unsay nahimo sa Simbahan mao ang pagpanalangin ug pagtabang niadtong dili Mormon. Ang Mormon nga Simbahan nakadonar og labaw sa $1 bilyon nga cash ug materyal ngadto sa 167 ka lain-laing mga nasud nga nagkinahanglan og humanitarian nga tabang sukad magsugod kini niadtong 1985. Kadaghanan niini nga mga nasud adunay gamay o walay Mormons, apan dili usab Kristiyano. Sobra sa 53,000 ka Mormon nga mga misyonaryo ang nagserbisyo sa tibuok kalibutan karon. Ang tanan nilang serbisyo mao ang pagtabang niadtong dili Mormon. Si Joseph Smith mismo nagtudlo nga kita kinahanglang “magpakaon sa gigutom, mosinina sa hubo, mosangkap sa biyuda, mopahid sa luha sa ilo, mohupay sa masakiton, maanaa dinhi sa simbahan, o bisan asa, o bisan sa walay simbahan.”