ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay hisgutan sa Mormon nga mga misyonaryo kon mobisita sila sa akong balay?

Opisyal nga Tubag

Ang mga misyonaryo mopakigbahin sa mga mensahe mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula alang sa tanang mga tawo. Motudlo sila mahitungod sa importanting plano sa kaluwasan sa atong Langitnong Amahan, nga makahatag sa tanang mga tawo og oportunidad sa pagbalik ngadto Kaniya.