ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Makasulti ka nako sa mga kostumbre sa Mormon: unsay inyong sininaan alang sa simbahan, unsa nga mga holiday inyong saulogon, ug uban pa?

Opisyal nga Tubag

Ang mga miyembro nga nagtambong sa mga tulumanon sa Dominggo magsul-ob gayud sa ilang “Sunday best,” nga maglakip sa mga polo ug kurbata alang sa mga lalaki ug ligdong nga sinina o sayal alang sa mga babaye. Ang mga bata usab sininaan og sakto alang sa Dominggo.

Ang mga miyembro sa Simbahan mosaulog sa Pasko ug Pasko sa Pagkabanhaw, kabahin niining duha ka mga kalihokan mao ang labing importanting mga adlaw sa espirituhanong paagi sa kasaysayan sa pagkatawo, pag-antus, pagkamatay, ug Pagkabanhaw ni Jesukristo.

Ang mga miyembro sa Simbahan mosaulog usab sa rehiyonal ug nasyonal nga mga holiday sa mga nasud diin sila magpuyo. Ang mga miyembro sa Simbahan mosaulog usab sa mga birthday, mga anibersaryo, ug sa susama nga mga kalihokan.