ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay gituohan sa Mormons mahitungod sa pamilya?

Opisyal nga Tubag

Sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” daghang mga gituohan sa Mormon mahitungod sa pamilya ang gilatid. Usa ka importante nga pagtuo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao nga ang mga relasyon sa pamilya mahimong molungtad—dili lamang niining kinabuhia.

Sama sa ubang labing tam-is nga kalipay sa kinabuhi moabut pinaagi sa mga panag-uban sa pamilya, ang pagkawala sa miyembro sa pamilya mahimong tinubdan sa atong pinakagrabe nga mga kasubo.

Apan ang kamatayon dili mao ang katapusan sa atong mga relasyon uban sa gitamud nga mga minahal. Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith nga “kana nga panag-uban nga ania kanato dinhi maanaa kanato didto [sa kahangturan], lamang kini pagaubanan sa walay katapusan nga himaya” (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:2).

Ang mga miyembro sa pamilya kinsa modawat sa Pag-ula ni Jesukristo ug mosunod sa Iyang ehemplo mahimong magkauban sa kahangturan pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa nga gipahigayon diha sa balaan nga mga templo sa Dios. Gihatag ni Jesus ngadto ni Pedro ang gahum sa pagbugkos sa mga butang dinhi sa kalibutan ug didto sa langit (Mateo 16:19). Kining mao nga gahum sa pagbugkos gipahiuli ngadto ni Joseph Smith. Ang Mormons nagtuo nga sila mahimong “mabugkos” o masilyo pinaagi sa Iyang gahum nga maoy makahimo nila nga magpuyo sa kahangturan.