ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa nga mga panalangin ang atong madawat pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo?

Opisyal nga Tubag

Ang Espiritu Santo makapanalangin sa imong kinabuhi sa daghang mga paagi. Si Kristo misaad sa Iyang mga Apostoles nga ang Espiritu Santo “magatudlo sa tanang mga butang” (Juan 14:26) ug “magatultol kaninyo sa tibuok kamatuoran” (Juan 16:13). Miingon usab Siya nga ang Espiritu Santo “magahimog panghimatuod mahitungod kanako” (Juan 15:26).

Sa samang paagi, ang Espiritu Santo makatabang kaninyo. Pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo, ikaw makaila ug makasabut sa kamatuoran ug makahimo og ensakto nga mga pagpili ug dinasig nga mga desisyon.

Ang Espiritu Santo makadasig kaninyo uban sa mga hunahuna ug mga ideya, mopasidaan ninyo, mohupay ninyo sa panahon sa kasubo.

Tingali nabati na nimo ang Iyang impluwensya usahay sa imong kinabuhi. Kana nga impluwensya naglakip sa “gugma, kalipay, [ug] kalinaw” (Mga Taga-Galatia 5:22).

Hapit ang tanan makabati sa Espiritu Santo usahay. Apan adunay kalainan tali sa pagsinati usahay sa impluwensya sa Espiritu Santo ug sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo.

Bisan og ang Espiritu Santo temporaryong mohupay og tawo o mopadayag sa kamatuoran ngadto nila, ang gasa sa Espiritu Santo gitagana alang niadtong nabunyagan ug nakumpirmahan nganha sa Simbahan ni Kristo. Kini nga gasa mao ang pribelihiyo sa pagtagamtam sa kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo kondisyonal sa pagsunod sa mga sugo.

Ang gasa sa Espiritu Santo ihatag kon ang tawo kumpirmahan nga miyembro sa Simbahan human sa bunyag sa usa ka tawo nga adunay awtoridad sa priesthood gikan sa Dios. Ihatag kini sa tawo nga adunay awtoridad pinaagi sa pagpandong sa ilang mga kamot diha sa ulo sa tawo kinsa nabunyagan ug maghatag nila og panalangin sa pagdawat sa Espiritu Santo (Mga Buhat 8:14-18). Bisan kon madawat nato o dili kining importante nga gasa nagdepende sa atong pagsunod sa mga sugo sa Dios.