ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nagtuo ka ba gayud nga adunay buhi nga propeta karon sama ni Moises?

Opisyal nga Tubag

Sa kinatibuk-an sa kasaysayan, ang Dios mipili og mga propeta, sama nila ni Noe, Abraham, Moises, ug uban pa sa pagtudlo sa ebanghelyo ug paggiya sa Iyang Simbahan (Amos 3:7). Dili kini lahi karon. Nagkinahanglan kita sa giya sa Dios sa kalibutan nga usahay makalibug. Tungod kay ang Dios nahigugma sa Iyang mga anak, Siya nagpadayon sa pagpadala og buhi nga mga propeta. Si Joseph Smith (1805–44) mao ang unang propeta sa atong panahon. Si Russell M. Nelson mao ang pinili nga propeta sa Dios karon.

Sama nga ang Dios miluwas sa mga Israelite gikan sa pagkaulipon ug ngadto sa mas maayo nga dapit pinaagi sa Iyang propeta nga si Moises, gigiyahan Niya karon ang Iyang mga anak ngadto sa mas malipayon, mas malinawon nga mga kinabuhi kon sila mopili sa pagsunod sa Iyang buhi nga propeta. Imbitaron ka namo sa pagpaminaw sa mga pulong sa buhi nga mga propeta ug hunahunaa sa unsang paagi nga ang pagkahibalo sa kabubut-on sa Dios makahatag og benepisyo sa imong kinabuhi.