ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang Mormons Kristiyano ba?

Opisyal nga Tubag

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, (1995-2008), miingon:

“Kami mga Kristiyano sa tinuod kaayo nga pagkasulti ug anam-anam na kanang nahibaloan sa kadaghanan. Kaniadto ang mga tawo bisan asa moingon nga kami dili Kristiyano. Nakahibalo na sila nga kami, ug nga kami adunay importante kaayo ug aktibo nga relihiyon gibase sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Dayag lang, nga kami, modawat nga si Jesukristo ang atong Lider, atong Hari, atong Manluluwas … ang importanting tawo sa kasaysayan sa kalibutan, ang bugtong hingpit nga Tawo nga sukad nakalakaw sa kalibutan, ang buhing Anak sa buhing Dios. Siya ang atong Manluluwas ug atong Manunubos tungod sa maulaong sakripisyo miabut ang oportunidad sa kinabuhing dayon. Ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mag-ampo ug magsimba pinaagi sa pangalan ni Jesukristo. Siya ang sentro sa among hugot nga pagtuo ug ang pangulo sa among Simbahan Ang Basahon ni Mormon mao ang Lain nga Tugon ni Jesukristo ug nagsaksi sa Iyang pagkabalaan, sa Iyang kinabuhi, ug sa Iyang Pag-ula.”