ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang mga kalihokan sa Mormons nga mga misyonaryo gigastuhan?

Opisyal nga Tubag

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw aktibong nagtudlo sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Karon mga 53,000 ka bolunter nga mga misyonaryo sa tibuok kalibutan nakigbahin sa kalipay nga ilang nakaplagan diha sa ebanghelyo. Kadaghanan nila mga batan-on, dili minyo nagserbisyo og full-time sulod sa 28 ngadto sa 24 ka bulan sa ilang kaugalingong gasto. Kini nga mga misyonaryo mopakigbahin sa mga mensahe mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula alang sa tanang mga tawo. Motudlo sila mahitungod sa importanting plano sa atong Langitnong Amahan sa kaluwasan, nga makahatag sa tanang mga tawo og oportunidad sa pagbalik ngadto Kaniya.