ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang pipila ka mga paagi nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makatabang sa tibuok kalibutan?

Opisyal nga Tubag

Ang ebanghelyo ni Jesukristo nagtudlo sa mga tawo nga magtambayayong sa kabug-at sa usag usa (Mga Taga-Galatia 6:2). Sa tibuok kalibutan, kon ang mga komunidad makasinati og dakong katalagman ug mag-atubang og mga kalisud nga dili nila mahimong sulbaron, ang Simbahan andam nga motanyag og tabang nga gihatag sa mga miyembro.

Itabang kini sa mga tawo nga nanginahanglan, nga walay pag-isip kon unsa ang relihiyon, tradisyon, o nasyonalidad. Ang humanitarian nga tabang moabut sa 147 ka nasud ug mokantidad og napulo ka milyon dolyares kada tuig.

Ang Latter-day Saint Charities usa ka organisasyon sa Simbahan nga:

  • Moapud-apod og pagkaon.
  • Mohatag og tabang sa panahon sa katalagman sama sa mga bolunter nga motabang sa pagpanglimpyo, sa paggamit sa mga chapel aron kapuy-an, ingon man usab pagkaon, tubig, ug medikal nga mga suplay nga walay bayad.
  • Mga pundong salapi ug moawhag og mga proyekto nga mabenepisyohan ang naapektahan nga mga komunidad.
  • Motudlo sa pagpaningkamot sa kaugalingon.
  • Motabang sa mga tawo nga mosugod og gamay nga negosyo sa ilang kaugalingong mga balay.

Mobisita sa giesponsoran sa Simbahan nga Provident Living Web site alang sa dugang nga impormasyon sa humanitarian nga mga paningkamot sa Simbahan.