ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Kinsa ang mopili sa Mormon nga propeta?

Opisyal nga Tubag

Si Jesukristo mao ang Pangulo niini nga Simbahan. Ang calling ug pagkatudlo sa Buhi nga Propeta gigiyahan Niya kansang Simbahan mao kini.

Human sa kamatayon ni Propeta Joseph Smith didto sa Carthage Illinois, si Brigham Young nangulo sa Simbahan ngadto sa Walog sa Salt Lake ug migiya sa paglambo ug pagpalapad niini sa Kasadpan. Human sa iyang kamatayon, ang senior nga Apostol, si John Taylor, nahimong ikatulo nga Presidente sa Simbahan. Human mamatay ang kada Presidente sa Simbahan, ang senior nga Apostol maoy sunod nga Presidente. Sukad ni Brigham Young, ang Simbahan gigiyahan ni:

 • John Taylor—1877–87
 • Wilford Woodruff—1887–98
 • Lorenzo Snow—1898–1901
 • Joseph F. Smith—1901–18
 • Heber J. Grant—1918–45
 • George Albert Smith—1945–51
 • David O. McKay—1951–70
 • Joseph Fielding Smith—1970–72
 • Harold B. Lee—1972–73
 • Spencer W. Kimball—1973–85
 • Ezra Taft Benson—1985–94
 • Howard W. Hunter—1994–95
 • Gordon B. Hinckley—1995–2008
 • Thomas S. Monson—2008–2018
 • Russell M. Nelson—2018-karon

Ang kada Presidente sa Simbahan mopili og mga magtatambag gikan sa takus ug makahimo nga mga lalaki. Mag-uban, kini nga mga lalaki naglangkob sa Unang Kapangulohan sa Simbahan. Uban sa Napulog Duha ka mga Apostoles, sila mohatag og direksyon sa Simbahan.