ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi kita makapalambo sa atong hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo?

Opisyal nga Tubag

Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Alma mitandi sa hugot nga pagtuo ngadto sa binhi. Kon ikaw motanom sa binhi ug moamuma niini, kon kini usa ka maayo nga binhi motubo kini ug sa katapusan mamunga (Alma 32:28-43). Sama kini sa hugot nga pagtuo. Kon ikaw masulundon sa mga sugo sa Dios, magtuon sa Iyang pulong, ug magtinguha sa pagtuo ni Kristo, ang hugot nga pagtuo motubo diha kanimo.