ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Kinsa ang nagsugod sa Mormonismo ug sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw?

Opisyal nga Tubag

Sa tingpamulak niadtong 1820, usa ka 14 anyos nga batang lalaki nga ginganlan og Joseph Smith miadto sa kakahoyan duol sa iyang balay sa Palmyra, New York, ug nag-ampo aron makahibalo unsa nga simbahan ang iyang apilan. Agig tubag sa iyang pag-ampo, ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak nga si Jesukristo, nagpakita Kaniya, sama sa langitnong mga binuhat nga nagpakita ngadto sa mga propeta sama nila ni Moises ug Pablo sa panahon sa Biblia. Nahibaloan ni Joseph nga ang Simbahan nga orihinal nga giorganisar ni Jesukristo wala na sa kalibutan.

Si Joseph Smith gipili sa Dios sa pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo dinhi sa kalibutan. Sa misunod nga 10 ka tuig, gibisitahan si Joseph sa ubang langitnong mga mensahero, gihubad ang Basahon ni Mormon pinaagi sa gahum sa Dios, ug gidawat ang balaan nga awtoridad sa pag-organisar sa Simbahan. Ang Simbahan naorganisar didto sa Fayette, New York, niadtong 6 sa Abril 1830, ubos sa pagpangulo ni Joseph Smith. Mitubo kini ngadto sa usa ka organisasyon nga dunay mga miyembro ug mga kongregasyon sa tibuok kalibutan.