ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nganong kamo adunay 12 ka mga Apostoles? Kinahanglan lang sila nga anaa alang sa panahon ni Jesukristo, dili pagapulihan sa bag-ong mga apostoles.

Opisyal nga Tubag

Klaro gikan sa Bag-ong Tugon nga human maestablisar ni Jesus ang Iyang 12 ka mga apostoles nga ang grupo o ang Korum sa 12 magpadayon gikan sa mga kalihokan sa Mga Buhat Kapitulo 1 diin ang 11 ka mga apostoles, ubos sa direksyon ni Pedro, mipili ni Matias isip bag-ong apostol nga mipuli ni Judas.

Si Pablo, ang tagsulat sa ubay-ubay nga mga libro sa Bag-ong Tugon, napili usab nga usa ka apostol. Mipahayag si Pablo nga ang simbahan gitukod diha sa pundasyon sa mga apostoles ug mga propeta (Mga Taga-Efeso 2:19-20) ug misulat sa ilang mga katungdanan sa “hangtud makakab-ot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo” (Mga Taga-Efeso 4:11-14).
(Tan-awa sa Apostles sa Bible Dictionary)