ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitawag og Mormons o Mormonismo?

Opisyal nga Tubag

Niadtong 1838, si Joseph Smith giingnan sa usa ka pagpadayag nga ang Simbahan kinahanglang pagatawgon nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (Doktrina ug mga Pakigsaad 115:4). Ang Simbahan nailhan niana nga pangalan sukad niadtong higayona. Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mipasabut og maayo sa ensakto nga pangalan sa Simbahan, miingon:

“Kami nagtuo ni Jesukristo isip Anak sa Dios. Ang opisyal nga pangalan sa Simbahan mao Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug Siya mao ang importante nga tawo sa atong tanang pagsimba.

“Ang Simbahan nagdala sa pangalan ni Jesukristo, ang Anak sa Dios, ang Manunubos sa kalibutan. Pinaagi sa Iyang pangalan diin kini nga Simbahan opisyal nga gitawag.

“Alang sa ngalan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang mga miyembro sa Kristiyano nga Simbahan sa karaan gitawag og mga Santos (tan-awa sa Mga Buhat 9:32, Mga Taga-Efeso 2:19, Mga Taga-Filipos 1:1). Sila ang mga Santos kaniadto. Kami ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ingon niana kayano.

“Kami kanunay nga gitawag nga Mormons. Usa kini ka angga nga gihatag kanamo tungod kay nagtuo mi sa Basahon ni Mormon nga pulong sa Dios, usa ka libro nga kauban sa Biblia, nahimong saksi alang ni Jesukristo.”