ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nganong importante alang nato sa pag-atiman sa atong mga lawas? Ngano nga ang atong mga lawas gitawag og mga templo sa Dios diha sa Biblia?

Opisyal nga Tubag

Ang tawo adunay duha ka mga bahin: mortal nga lawas, ug imortal nga espiritu. Ang Ginoo mitawag sa atong lawas nga ‘tabernakulo’ o ‘templo’ tungod kay kini mao ang temporaryong puy-an sa atong mahangturong espiritu (tan-awa sa Basahon ni Mormon, Mosiah 3:5; 1 Mga Taga-Corinto 3:16). Tungod kay ang espiritu ug ang lawas mao ang kalag sa tawo (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:15), unsay makaapekto sa usa makaapekto sa lain. Pinaagi sa pag-atiman sa atong mga lawas atong gihimo ang atong “mga tabernakulo” nga usa ka madawat nga balay sa atong mga espiritu. Pinaagi sa pagdaot sa atong mga lawas uban sa drugas, tabako, o dili maayo nga mga pagkaon mas makadaot kini sa atong mga espiritu.