ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gamitan sa mga Templo sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang mga templo mao ang mga balay sa Ginoo, ang labing sagrado nga estraktura dinhi sa yuta.

Sa karaan, ang Ginoo misugo kang Solomon sa pagtukod og templo (1 Mga Cronicas 28:1-6). Kini nga templo mao ang dapit diin ang Dios makapuyo, mao ang dapit sa pag-ampo, mao ang dapit sa sakripisyo ug mao ang dapit diin ang baruganan ug pakigsaad sa sakripisyo mao ang sukaranan sa pagsimba.

Sa panahon sa Pagpahiuli, ang Ginoo misugo si Joseph Smith sa makausa sa pagtukod pag-usab og mga templo dinhi sa kalibutan. Sama sa karaang mga templo, ang mga templo karon mga sagrado usab nga mga dapit diin ang Dios mahimong makapuyo; mga dapit kini sa pag-ampo ug, bisan og wala na kita maghalad og sakripisyo sa hayop tungod kay giwala na kini sa dihang si Jesukristo nahimong Mahangturong Sakripisyo alang sa atong mga sala, ang baruganan ug pakigsaad sa sakripisyo sukaranan sa atong pagsimba sa templo.

Sa mga templo, ang mga miyembro sa Simbahan moapil sa mga ordinansa nga gihimo sa paghiusa sa ilang mga pamilya sa kahangturan ug sa pagtabang nila sa pagbalik ngadto sa Dios.

Sa templo, ang mga miyembro:

  • Makat-on og mahangturong mga kamatuoran.
  • Makadawat og sagrado nga mga ordinansa, lakip niadtong nagbugkos sa bana ug asawa alang sa kahangturan, ingon man usab sa paghiusa sa mga anak ug mga ginikanan (Malaquias 4:5-6).
  • Makahatag og ordinansa sama sa bunyag alang niadtong kinsa namatay nga walay oportunidad sa pagdawat sa ebanghelyo ni Jesukristo (1 Mga Taga-Corinto 15:29); 1 Pedro 4:6).