ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Sa unsa nga paagi nga atong mabatukan ang pagkaylap ug pag-impluwensya sa pornograpiya?

Opisyal nga Tubag

Si Presidente Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miingon: “Ang pagbalik ngadto sa mga pagtulun-an sa Dios mas makatabang pa sa pagpabilin sa atong barko sa agianan niini samtang kini maglawig ngadto sa ikatulong siglo sa pagkanasud. Ania ang mga tubag sa mga panagbangi ang labing maayo nato. Ania ang tubag sa mga kadautan sa pornograpiya …” (Teachings of Gordon B. Hinckley, pp. 18)

Naghisgot sa sibik nga responsibilidad niadtong supak sa pornograpiya, si Presidente Hinckley miingon usab: “Ang building sa sentimento sa publiko magsugod sa pipila ka maligdong nga mga tingog. Dili ako ang manlalaban nga maisugong mosinggit o magpakita sa kinumo ug moisyu og mga pagpanghadlok sa atubangan sa mga magbabalaod. Apan ako ang nagtuo nga kinahanglan nga ligdong ug sinsero kita ug positibong mopadayag sa atong pagtuo ngadto niadtong gihatagan sa bug-at nga responsibilidad sa paghimo ug pagpatuman sa atong mga balaod. Ang subo nga kamatuoran mao ang minoriya kinsa nanawagan nga tugutan, kinsa namaligya ug nagpatan-aw sa pornograpiya, kinsa nag-awhag ug nagpakita og malaw-ay nga butang maoy nagsinggit hangtud nga kadtong atong mga magbabalaod makatuo nga sila nagrepresentar sa kabubut-on sa mayoriya. Dili nato makuha kanang dili nato isulti. Ipadungog nato ang atong tingog. Manghinaut ako nga dili kini mapahitas-on nga tingog, apan ako manghinaut nga kita mamulong uban sa kombiksyon nga kadtong atong gisultihan makahibalo sa kalig-on sa atong pagbati ug sa sinseridad sa atong paningkamot” (Teaching of Gordon B. Hinckley, pp. 130).