ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano nga gikinahanglan ang Pagpahiuli sa Ebanghelyo? Dili ba naa nato kanunay ang Biblia?

Opisyal nga Tubag

Kinatibuk-ang pagsupil gikan sa kamatuoran mahitabo human sa kamatayon sa mga Apostoles ni Kristo. Gitawag kini og Apostasiya (Amos 8:11-12; Mga Buhat 20:29-30; 2 Timoteo 4:3).

Sa dihang si Jesukristo dinhi pa sa kalibutan, Siya mitukod sa Iyang Simbahan. Human sa Iyang Pagkayab ngadto sa langit, ang Iyang mga Apostoles mipadayon sa Iyang buhat ubos sa Iyang direksyon, pinaagi sa pagpadayag ug uban sa Iyang awtoridad sa priesthood.

Human gipamatay ang mga Apostoles ug daghang matarung nga mga miyembro sa Simbahan ug ang ubang mga miyembro mibiya gikan sa kamatuoran, ang Ginoo mikuha sa awtoridad sa priesthood ug sa Iyang Simbahan gikan sa kalibutan. Kon wala ang awtoridad sa priesthood sa Dios, ang Simbahan wala na maglihok sama sa gi-establisar ni Kristo. Ang mga ordinansa giusab ug daghang yano ug simpol nga mga kamatuoran nawala. Samtang daghang maayong mga tawo ug pipila ka kamatuoran nagpabilin, ang orihinal nga Simbahan nawala.

Ang mga Apostoles nanagna sa pagsupil o Apostasiya. Usa sa ehemplo mao ang sulat ni Pablo ngadto sa Mga Taga-Tesalonica (2 Mga Taga-Tesalonica 2:1-3).

Si Apostol Pedro nanagna sa “sa pagtuman na sa tanan” sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo” (Mga Buhat 3:19-21). Nawala tungod sa Apostasiya, ang Simbahan ni Kristo ug ang Iyang awtoridad ipahiuli nganhi sa kalibutan. Kini nga Pagpahiuli makahatag og oportunidad sa tanan sa pagdawat pag-usab sa tanang mga panalangin sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith mitimaan sa sinugdanan sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo nganhi sa kalibutan. Sa misunod nga katuigan, gipahiuli ni Kristo ang Iyang priesthood ug miorganisar sa Iyang Simbahan. Gipadayon Niya ang pagpadayag sa mga kamatuoran ngadto sa Iyang mga propeta ug sa pagpahiuli sa mga panalangin nga gikuha gikan sa kalibutan sa makadiyot.