ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang tanan bang Mormons kinahanglang moserbisyo og misyon?

Opisyal nga Tubag

Adunay lig-on kaayo nga tradisyon sa misyonaryo nga pagserbisyo sa Simbahan. Ang Manluluwas mitudlo, “Busa panglakaw kamo, ug pagsangyaw sa tanang kanasuran” (Mateo 28:19). Giisip sa mga miyembro sa Simbahan nga usa ka pribelihiyo sa pagpakita sa ilang gugma alang sa ubang tawo ug sa Ginoo pinaagi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.

Sa kasagaran ang mga misyonaryo magsugod sa pagserbisyo kon sila anaa sa 19 hangtud sa 21 anyos. Daghang retirado na nga mga senior, mga lalaki, mga babaye, ug minyo nga magtiayon moserbisyo usab og mga misyon. Ang mga misyonaryo moserbisyo gikan sa 18 ka bulan hangtud sa 2 ka tuig. Ang mga misyon boluntaryo, ug ang mga misyonaryo wala bayri alang sa ilang serbisyo. Ang mga misyonaryo gikan sa tibuok kalibutan, ug sila moserbisyo bisan asa sila tawaga sa Simbahan. Samtang nagserbisyo nga full-time nga mga misyonaryo, ang mga misyonaryo mao ang opisyal nga mga representante sa Simbahan.