ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang Mormons ba nagsimba ni Joseph Smith?

Opisyal nga Tubag

Si Presidente Gordon B. Hinckley, kanhi presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mihimo sa mosunod nga pamahayag niadtong 2005 mahitungod ni Joseph Smith:

“Wala kami magsimba ni [Joseph Smith] ang Propeta. Among gisimba ang Dios atong Mahangturong Amahan ug ang nabanhaw nga si Jesukristo. Apan among giila ang Propeta; gipahayag namo siya; gitahud namo siya; nagbalaan kami kaniya isip usa ka instrumento sa mga kamot sa Makagagahum sa pagpahiuli dinhi sa kalibutan sa karaan nga mga kamatuoran sa balaang ebanghelyo, uban sa priesthood diin pinaagi ang awtoridad sa Dios gigamit diha sa mga kalihokan sa Iyang Simbahan ug alang sa mga panalangin sa Iyang mga katawhan” (Gordon B. Hinckley, “Joseph Smith Jr.—Prophet of God, Mighty Servant,” Ensign, Dis 2005, 2–6).