ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay pagtuo sa Mormons mahitungod sa doktrina sa grasya?

Opisyal nga Tubag

Si propeta Joseph Smith mitudlo ‘Busa kamo gihatagan og kaangayan kalabut sa hugot nga pagtuo ug mga binuhatan, pinaagi sa grasya …’ (tan-awa sa HJS Mga Taga-Roma 4:16). Ang Basahon ni Mormon nagtudlo “Kay kami nagkugi sa pagsulat, aron sa pagdasig sa among mga anak, ug usab sa among mga kaigsoonan, sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Dios; kay kami nasayud nga pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa tanan nga atong mabuhat” (2 Nephi 25:23). Ang Basahon ni Mormon midugang ‘tanan natong mahimo [mao ang] paghinulsol sa atong tanang mga sala’ (Alma 24:11). Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga ginganlan og Lehi mitudlo, “Walay tawo nga makapuyo nga buhi sa atubangan sa Dios, gawas pinaagi sa maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas. ” (2 Nephi 2:8)