ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Mormonismo? O unsa ang gituohan sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Sa dihang nagpuyo pa si Jesukristo sa kalibutan, Iyang giorganisar ang Simbahan aron ang tanang mga tawo makadawat sa Iyang ebanghelyo ug makabalik sa pagpuyo uban sa Dios, ang atong Langitnong Amahan. Human si Jesukristo mamatay, mabanhaw ug mikayab ngadto sa langit, ang Iyang mga Apostoles nagpadayon sa pagdawat og pagpadayag gikan Kaniya pinaagi sa Espiritu Santo kon unsaon sa pagdumala ang buhat sa Iyang Simbahan. Hinoon, human sila gipamatay, ang mga miyembro miusab sa mga pagtulun-an sa Simbahan nga Iyang giestablisar. Samtang ang daghang maayong mga tawo ug pipila ka kamatuoran nagpabilin, kini nga Apostasiya, o ang kinatibuk-ang pagsupil gikan sa kamatuoran, nga maoy hinungdan sa pagkuha sa Simbahan gikan sa kalibutan (2 Mga Tesalonica 2:1-3; Mga Buhat 20:29-30). Si Apostol Pedro nanagna nga si Jesus mopahiuli sa Iyang Simbahan sa dili pa ang Iyang Ikaduhang Pag-anhi (Mga Buhat 3:19-21).

Gisugdan ni Jesukristo ang pagpahiuli sa Iyang Simbahan sa kahingpitan niini dinhi sa kalibutan pinaagi ni Propeta Joseph Smith niadtong 1820. Mitubo kini nga nahimong tibuok kalibutan nga Simbahan nga adunay labaw sa 13 milyones ka mga miyembro. Kini dunay pareho nga mga pagtulun-an ug sukaranan nga organisasyon sama sa Simbahan nga giestablisar ni Jesus sa panahon sa Bag-ong Tugon.