ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ba moendorso og politikal nga mga grupo?

Opisyal nga Tubag

Ang Simbahan mihimo sa mosunod nga publikong pamahayag sa daghang mga okasyon sa dili pa ang dagkong mga eleksyon: “Mga baruganan nga nagsubay sa ebanghelyo makita sa mga plataporma sa tanang dagkong politikal nga mga grupo. Bisan ang Simbahan dili moendorso og politikal nga mga kandidato, mga plataporma, o mga grupo, ang mga miyembro giawhag sa pag-apil sa hingpit sa mga kalihokang politikal, panggobyenro, ug komunidad.”