ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang Mormons ba nagpraktis og dinaghan og asawa?

Opisyal nga Tubag

Si Presidente Gordon B. Hinckley, kanhi presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mihimo sa mosunod nga pamahayag niadtong 1998 mahitungod sa posisyon sa Simbahan mahitungod sa dinaghan nga kaminyoon:

“Kini nga Simbahan walay labut bisan unsa uban niadtong nagpraktis og dinaghan og asawa. Dili sila mga miyembro niini nga Simbahan.… Kon si bisan kinsa sa among mga miyembro makita nga nagpraktis og dinaghan nga kaminyoon, sila i-excommunicate, ang labing seryoso nga silot nga ikapahamtang sa Simbahan. Dili lang kadtong apil niini direktang nakasupak sa sibil nga balaod, sila nakasupak sa balaod niini nga Simbahan.”

Sa lain-laing panahon, ang Ginoo mimando sa Iyang mga katawhan sa paghimo og dinaghan nga kaminyoon. Pananglit, Iyang gihatag kini nga sugo ngadto ni Abraham, Isaac, Jacob, Moises, David, ug Solomon (Doktrina ug mga Pakigsaad 132:1). Sa laing panahon ang Ginoo mihatag og laing mga instruksyon. Sa Basahon ni Mormon, ang Ginoo misulti ni propeta Jacob “walay bisan usa ka tawo taliwala kaninyo nga makabaton gawas sa usa ka asawa: ug mga puyo-puyo siya dili makaangkon bisan usa… kay kon Ako buot, miingon ang Ginoo sa mga Panon, mopasanay og binhi ngari kanako, Ako mosugo sa akong mga katawhan; basin pa unya sila mopatalinghug ngadto niini nga mga butang” (Jacob 2:27-30).

Niini nga dispensasyon, ang Ginoo misugo sa unang mga Santos sa paghimo sa dinaghan nga kaminyoon. Si Propeta Joseph Smith ug kadtong suod niya, lakip nila ni Brigham Young ug Heber C. Kimball, nahagit niini nga sugo, apan sila misunod niini. Ang mga lider sa Simbahan mikontrol sa praktis. Kadtong mosulod niini kinahanglang gitugutan sa pagbuhat sa ingon; ug ang kaminyoon kinahanglang ipahigayon pinaagi sa gahum sa pagbugkos sa priesthood. Niadtong 1890, si Presidente Wilford Woodruff nakadawat og pagpadayag nga ang mga lider sa Simbahan kinahanglang mohunong sa pagtudlo sa pagpraktis og dinaghan nga kaminyoon (Opisyal nga Pahayag 1).

Ang balaod sa Ginoo sa kaminyoon mao ang monogamy gawas kon iyang gisugo ang pagtabang sa pag-establisar sa Balay ni Israel (tan-awa sa Encyclopedia of Mormmonism Vol. 3, pp. 1091-1095).