ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang Mormon nga mga misyonaryo mo-proselyte?

Opisyal nga Tubag

Ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga tinun-an, “Busa panglakaw kamo, ug pagsangyaw sa tanang kanasuran” (Mateo 28:19). Isip mga sumusunod ni Jesukristo, ang mga miyembro sa Iyang Simbahan madasigon mahitungod sa pagsangyaw sa maayong balita sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo ngadto sa tanan nga andam nga maminaw.

Carlos E. Asay, usa ka lider sa Simbahan, miingon “(Adunay) katingalahan nga panghitabo nga moabut sa mga tawo kon ang kahayag sa ebanghelyo modan-ag sa ilang mga kinabuhi. Hapit diha-diha, ingon og, ang kahayag sa kamatuoran mokadlit og usa ka tinguha sa pagpakigbahin. Kon ang atong mga hunahuna makadawat og bag-ong kahibalo, gusto kita nga ang uban makahibalo; kon ang atong mga espiritu mabayaw sa langitnong impluwensya, gusto kita nga ang uban mobati; ug kon ang atong mga kinabuhi mapuno sa kaayo, gusto kita, ilabi na kadtong atong gimahal, nga makatagamtam sa susama nga mga kasinatian.”

Mahimong makakita ka sa mga misyonaryo nga nagbiseklita o naglakaw nga manuktok sa pultahan, makigbahin sa ilang mensahe. Ilang gibuhat ang tanan sa pagpangita sa mga tawo nga tingali mainteresado sa pagkat-on og dugang mahitungod ni Jesukristo ug sa plano sa Dios alang sa ilang kalipay. Magtinagurha sila, kay “pinaagi sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi mamalig-on ang matag usa ka pulong” (Mateo 18:16). Ang mga misyonaryo moboluntaryo og full- time nga serbisyo sulod sa dise otso ka bulan hangtud duha ka tuig.