ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano ang Mormons mopahigayon og proxy nga mga bunyag sa ilang mga templo?

Opisyal nga Tubag

Si Jesukristo mitudlo nga ang bunyag importante sa kaluwasan sa tanan nga nakapuyo sa kalibutan (tan-awa sa Juan 3:5). Daghang mga tawo bisan pa niana ang nangamatay nga walay bunyag. Ang uban nabunyagan nga walay ensakto nga awtoridad. Tungod kay ang Dios maloloy-on, nag-andam Siya og paagi alang sa tanang mga tawo nga makadawat sa mga panalangin sa bunyag. Pinaagi sa pagpahigayon og proxy nga mga bunyag alang niadtong nangamatay, ang mga miyembro sa Simbahan mitanyag niini nga mga panalangin ngadto sa patay nga mga katigulangan. Kini nga mga indibidwal sa sunod nga kinabuhi makapili sa pagdawat o pagdumili unsay nahimo alang kanila.