ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa nga mga panalangin ang inyong madawat gikan sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, sa Biblia, ug sa ubang mga kasulatan?

Opisyal nga Tubag

Samtang ikaw magtuon sa mga kasulatan, mas mahiduol ka ngadto sa Dios ug mas makahimo sa pagpuyo sa matarung nga paagi. Ang pagtuon sa kasulatan makahatag nimo og kalipay, paglaum, ug pagsabut sa plano sa Dios ug sa imong dapit niana nga plano.

Si Jesukristo miimbitar nimo sa “pagbusog” diha sa Iyang mga pulong (Ang Basahon ni Mormon, 2 Nephi 32:3). Nagpasabut kini nga labaw pa sa kaswal ang pagbasa sa mga kasulatan. Nagpasabut kini sa pagtuon niini, pagpalandong niini, sa pagtandi sa mga bersikulo, sa kinasingkasing nga pagkat-on sa mga tudling, pagbahandi niini, pagkahimuot niini.

Samtang ikaw magbusog sa mga kasulatan, mainampoong mangayo sa Dios sa pagsabut, ang Espiritu Santo mopahibalo nimo nga kini tinuod (tan-awa sa Basahon ni Mormon, Moroni 10:4,5). Mahiduol ka ngadto sa Dios. Ang imong pagtuo ug gugma alang ni Jesukristo modako. Ingon man ang imong tinguha sa pagbuhat og maayo ug mahimong sama Kaniya.