ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Relief Society?

Opisyal nga Tubag

Ang Relief Society mao ang pinakakaraan ug pinakadako nga organisasyon sa mga babaye sa kalibutan. Ang Relief Society naestablisar niadtong 1842 alang sa mga babaye nga 18 anyos ang edad ug mas magulang pa. Ang katuyoan niini mao ang pagpalambo sa pagtuo ug personal nga pagkamatarung, paglig-on sa mga pamilya ug mga panimalay, ug pagtabang sa nanginahanglan.