ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang katuyoan sa welfare services sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw?

Opisyal nga Tubag

Ang katuyoan sa welfare sa Simbahan mao ang pag-awhag og pagpaningkamot sa kaugalingon ug sa pag-atiman ug pagserbisyo sa kabus ug sa timawa. Alang sa tabang, ang mga nangayo giawhag sa pagtrabaho (kon makahimo) aron nga sila mapanalanginan ug makapanalangin sa mga kinabuhi sa uban. Ang trabaho mao ang naggiya nga baruganan sa programa sa welfare sa Simbahan.