ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang matang sa mga tulumanon sa simbahan sa Mormons? Makasulod ba ang mga bisita sa mga miting sa simbahan? Makatambong ba ako sa simbahan?

Opisyal nga Tubag

Ang among importante nga tulumanon sa pagsimba sa pamilya gitawag og sakrament miting. Kini nga miting pagahimoon sa among chapel sa Dominggo ug molungtad og 70 minutos. Ang mga bisita welcome nga motambong. Komon alang sa mga pamilya nga motambong, ug kami naanad na nga dunay mga bata sa kongregasyon.

Ang kasagaran nga miting maglakip sa mosunod:

  • Mga Himno: Relihiyoso nga mga kanta nga kantahon sa kongregasyon (adunay mga libro sa himno nga magamit).
  • Mga pag-ampo: Ihalad sa lokal nga mga miyembro sa Simbahan.
  • Pag-ambit sa sakrament (pagkalawat): Ang sakrament naglangkob sa giandam nga pan ug tubig, nga gipanalanginan ug ipaambit sa mga naghupot sa priesthood ngadto sa mga nanambong kinsa buot moambit.
  • Mga mamumulong: Sa kasagaran ang miting adunay duha o tulo ka gitudlo nga mga mamumulong.

(Pahibalo: Dili kami mopasa og plato o mangayo og mga donasyon isip kabahin sa among tulumanon sa pagsimba).

Ang mga bisita welcome usab sa pagtambong sa mga miting sa Dominggo nga mag-una o mosunod sa sakrament miting:

  • Mga klase sa Sunday School gitanyag alang sa kada grupo sa pangidaron, sugod sa 12 anyos.
  • Ang mga miting sa primary naglangkob sa tulumanon sa grupo nga mga klase ug sa kaedad alang sa mga bata nga 3 hangtud 11 anyos.
  • Adunay nursery alang sa gagmay nga mga bata, nag-edad og 18 ka bulan hangtud 3 anyos.
  • Ang mga miting sa Young Women adunay mga klase alang niadtong 12 hangtud 17 anyos.
  • Ang miting sa Relief Society alang sa mga babaye nga nag-edad og 18 anyos ug pataas.
  • Ang mga miting sa priesthood naghatag og mga klase sa ka-edad alang sa mga lalaki nga 12 anyos ug pataas.