ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nganong ang uban motawag sa Mormonismo nga usa ka kulto?

Opisyal nga Tubag

Usa ka depenisyon nga nalista alang sa ‘kulto’ diha sa Webster nga Diksyonaryo mao ang “usa ka relihiyon nga giisip nga dili orthodox.” Tungod kay ang gigikanan sa Mormonismo dili pakigbuwag gikan sa mga simbahang Katoliko o Protestante, nakita kini sa uban nga “dili orthodox.” Pananglit, ang depenisyon sa LDS bahin sa Dios nga Kapangulohan magkalahi gikan sa Nicene Creed nga gidawat sa mga simbahang Katoliko o Protestante. Ang label nga “kulto” sa kasagaran gigamit sa mga kontra sa Simbahan nga mosulay sa pagsaway o pagpakaulaw sa Simbahan. Hinoon, usahay kini usa lang ka butang nga gihulagway nga midako paglabay sa panahon tungod sa kakulang sa pagsabut. Ang mao nga kulang sa pagsabut sa kasagaran mawala kon magsugod na ang mga tawo sa pagkaamgo sa panag-uyon sa gitudlo ug gituohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios, ug nga Siya mao ang Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan nga atong gihigugma ug gisimba. Kon ang mga tawo makakita na ug makaila niining mga butanga mahitungod sa Mormons, sa kasagaran mausab dayon ang ilang opinyon sa Simbahan, ang karaan nga pagtuo mapulihan sa bag-ong pagsabut.