ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay kalainan tali sa pagtambong sa simbahan ug sa templo?

Opisyal nga Tubag

Ang among mga simbahan gipahinungod nga pampublikong mga dapit alang sa pagsimba diin ang Mormons ug mga bisita makahimamat, makaampo, makatuon sa kasulatan, makaambit sa sakramento, ug makapadayon sa pagkat-on sa ilang mga responsibilidad isip mga anak sa Dios. Ang templo sa literal nga paagi, sama sa tibuok kasaysayan, ang “Balay sa Ginoo” (tan-awa sa 1 Mga Hari 6:1, 37). Ang importanting katuyoan sa templo mao ang paghatag og gipahinungod nga dapit diin ang sagrado nga mga ordinansa nga gikinahanglan alang sa kinabuhing dayon mapahigayon. Tungod sa kasagrado sa matang niini, ang pagtambong sa templo limitado ra saMormons kinsa nagsunod sa mga sugo sa Dios ug busa takus nga mosulod.