ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang tahas sa bana ug asawa sa pamilya?

Opisyal nga Tubag

Ang mga anak talagsaon nga panalangin. “Ang mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo” (Mga Salmo 127:3).

Ang pagpadako og bata dili sayon. Gani, usa sa labing mahagiton ug makakapoy nga mga responsibilidad nato dinhi sa kinabuhi. Apan ang maayong pagkaginikanan importante—sa katilingban ug sa Ginoo.

Ang inahan ug amahan adunay gikinahanglan ug importante nga tahas sa mga kinabuhi sa ilang mga anak. Ang trabaho sa mga ginikanan sa panimalay mas epektibo kon ang ilang unang mga prayoridad mao ang Dios, sa usag usa, ug sa ilang mga anak.

Usa ka panimalay nga luwas, diin ang mga bata sa mental, emosyonal, pisikal ug espiritwal molambo, nagkinahanglan sa hugot nga pagtuo ug sa labing maayo nga mga paningkamot sa mga ginikanan nga magtambayayong (tan-awa sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”).

Sa mao nga panimalay, ang mga anak makat-on sa paghigugma ug pagserbisyo sa usag usa. Makat-on sila sa pagsunod sa mga sugo sa Dios ug magmaayong mga lumulupyo. Ang mao nga mga panimalay mopanalangin sa mga bata ug sa ilang mga komunidad.