ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsaon nako pagkahibalo nga ang Mormonismo tinuod?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios mao ang tinubdan sa tanang kamatuoran. Nahigugma siya nimo ug gustong motubag sa imong mga pangutana. Motabang Siya nimo nga makahibalo sa kamatuoran samtang ikaw sinserong magtinguha niini ug mangayo Kaniya og giya. Makahibalo ka nga ang imong nakat-unan tinuod (tan-awa sa Santiago 1:5-6; Basahon ni Mormon, Moroni 10:4-5).

  • Pag-ampo nga sinsero sa imong Langitnong Amahan. Pangutan-a Siya kon ang unsay imong nakat-unan tinuod ba.
  • Padayon sa pagtuon ug hatagi og mahunahunaon nga konsiderasyon sa unsay imong nakat-unan.
  • Paminaw sa imong kasingkasing alang sa matam-is nga mga pagbati nga inspirasyon gikan sa Espiritu Santo, kinsa mohung-hong sa kamatuoran sa imong espiritu ug hunahuna.
  • Sunda ang mga sugo sa Dios aron imong mabati ang impluwensya sa Espiritu Santo.

Mahimong makasinati ka og mga pagbati sa kalinaw, paglaum, kahupayan, kalipay samtang ikaw magbasa. Kon mao, ikaw mibati na sa Espiritu Santo nga nagsulti nimo nga kining mga butanga tinuod.