ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang hugot nga pagtuo?

Opisyal nga Tubag

Ang pagbaton og hugot nga pagtuo mao ang “molaum sa mga butang diin dili makita, nga mga tinuod” (tan-awa sa Basahon ni Mormon, Alma 32:21 ug Hebreohanon 11:1). Kada adlaw ikaw nagbuhat sa mga butang nga imong gilauman, bisan kon dili pa nimo makita ang resulta sa katapusan. Susama kini sa hugot nga pagtuo.

Hugot nga pagtuo sa Dios mas labaw pa kay sa teyoritikal nga pagtuo Kaniya. Ang pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios mao ang pagsalig Kaniya, ang pagbaton og pagsalig ug pagkaandam sa pagbuhat sa imong pagtuo Kaniya. Ang hugot nga pagtuo usa ka baruganan sa aksyon ug gahum.

Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Alma mitandi sa hugot nga pagtuo ngadto sa binhi. Kon ikaw motanom sa binhi ug moamuma niini, kon kini usa ka maayo nga binhi motubo kini ug sa katapusan mamunga (Alma 32:28-43). Sama kini sa hugot nga pagtuo. Kon ikaw masulundon sa mga sugo sa Dios, magtuon sa Iyang pulong, ug magtinguha sa pagtuo ni Kristo, ang hugot nga pagtuo motubo diha kanimo.